Devon Energy

Company

Devon Energy
Devon Energy Corp.
1200 Smith Street, Suite 3300
Houston, TX 77002

Representative

Devon Energy
1200 Smith Street, Suite 3300
Houston, TX 77002
Tele: 713-286-5964
Fax: 713-286-5786